Categories
suomen kieli Work in Finland

Kieltä voi oppia verkossa 

Teknologian rooli kielenopetuksessa ja -oppimisessa on viime vuosina kasvanut yhä merkityksellisemmäksi. Verkko on mahdollistanut ihmisten välisen yhteydenpidon ja viestinnän ennennäkemättömällä tavalla: voimme viestiä lukuisten eri alustojen välityksellä missä ja milloin haluamme. Verkon ansiosta kielenopetuksesta ja -oppimisestakin on tullut paikasta ja ajasta riippumatonta. Me HSS:llä olemme hyödyntäneet tätä verkon suomaa mahdollisuutta ja luoneet verkkoon oman oppimisalustamme Superkoulun. Superkoulu on verkkoon rakennettu oppimisalusta, jolla opiskelijamme opiskelevat suomen kieltä juuri siellä ja silloin, kun heille sopii. Ilman oppitunteja. Mitä tällainen kielikoulutus sitten vaatii toimiakseen? 

Vuorovaikutus ja yhteisö 

Kieltä opitaan vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa kontakteissa muiden ihmisten kanssa. Miten tämä toteutuu verkkokoulutuksessa, jossa opiskelijat opiskelevat suomea itsenäisesti lähtömaassa? Superkoulu tarjoaa opiskelijoille useita mahdollisuuksia mielekkääseen vuorovaikutukseen suomen kielellä: keskustelut suomenkielisten keskustelijoiden kanssa sekä vapaa ja ohjatumpi keskustelu chat-alustalla niin teksti- kuin äänimuodossa.  

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että kieltä opitaan vuorovaikutuksessa erityisesti silloin, kun kielellisesti vahvemmat puhujat avustavat heikompia. Muun muassa tähän perustuvat Superkoulun keskustelut eli puheharjoitukset. Keskustelut on suunniteltu ja ajoitettu niin, että ne tukevat ja vahvistavat opiskelijan sen hetkistä osaamista. Parhaimmillaan avustetusta osaamisesta tulee itsenäistä osaamista. 

Tuoreissa tutkimuksissa on havaittu, miten erityisesti tekstimuotoisella chat-viestinnällä on myönteisiä vaikutuksia puhumisen taitojen kehitykseen. Lisäksi chattaily helpottaa mahdollista vieraan kielen puhumisesta koituvaa ahdistusta. Superkoulun chat-alustalla opiskelijat oppivat toisiltaan ja harjoittelevat itsenäisesti opiskelemiaan aiheita mielekkäässä sosiaalisessa kontekstissa.  

Chat-alustalla ahkerasti viestiessään Superkoulun opiskelijat muodostavat verkkoyhteisön, jossa he saavat myös vertaistukea opinnoissa jaksamiseen ja jatkamiseen. Monista verkkoyhteisöistä on tullut myös fyysisiä yhteisöjä, kun opiskelijat ovat kerääntyneet yhteen opiskelemaan suomea vapaa-ajallaan. 

Kielituki 

Kielikoulutuksemme itsenäisestä luonteesta huolimatta tarjoamme opiskelijoille tukea erilaisissa muodoissa. Superkoulussa jokaista opiskelijaryhmää tukee ja avustaa oma opintokoordinaattori. Koordinaattori mm. vastaa chat-alustalla opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin. Tällaisen tuen tarvetta onkin peräänkuulutettu viimeisimmissä verkko-oppimisalustoja koskevissa tutkimuksissa. Lisäksi koordinaattori fasilitoi opiskelijoiden välistä keskustelua chatissa ja antaa oppimista tukevaa palautetta, mikä on kielitaidon kehityksen kannalta avainasemassa. 

Motivaatio ja opiskelutaidot 

Motivaatio on yksi tärkeimmistä vieraan kielen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä, ja se näkyy myös Superkoulussa. Motivoituneimmat opiskelijat jatkavat sinnikkäästi koulutuksessa, vaikka työn ja opiskelun yhteensovittaminen olisikin haastavaa. Hyvin motivoitunut mutta kielenopiskelussa kokematon opiskelija saattaa suorittaa koko koulutuksen loppuun, kun taas kokenut mutta heikosti motivoitunut kielenoppija putoaa jo ensimmäisessä tasokokeessa. Superkoulussa opiskelijoita motivoi yhteisen päämäärän saavuttaminen. Tuosta päämäärästä – eli Suomessa työskentelemisestä – muistuttaa jatkuvasti koko suomen koulutus mielekkäine sisältöineen. Lisäksi opiskelijoiden muodostama yhteisö sekä opintokoordinaattori tukevat ja kannustavat, jos motivaatio on laskusuunnassa. 

Myös opiskelu- ja oppimaan oppimiseen taidot ovat olennaisessa roolissa koulutuksessa pärjäämisessä: autamme opiskelijoita mm. löytämään itselleen sopivat opiskelutavat, arvioimaan omaa osaamistaan – vahvuuksiaan ja heikkouksiaan –, käsittelemään saamaansa palautetta sekä hallitsemaan ajankäyttöään. Koulutuksemme materiaaleissa huomioidaankin kattavasti erilaiset oppimistyylit. 

Suomen kieltä – ja kieltä ylipäätään – voi oppia verkossa ilman opettajan pitämiä oppitunteja.  Menestyksekkääseen kielenoppimiseen verkossa vaikuttavat niin koulutuksen pedagogiset ja teknologiset valinnat kuin myös opiskelijan motivaatio, ahkeruus ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Superkoulu antaa työkalut ja käyttöohjeet menestyksekkääseen suomen kielen oppimiseen – opiskelijan täytyy lukea ohjeet ja toimia niiden mukaan.